BC's "Ragin" Kajan Johnson at Tristar Gym with Joe Ferraro

Showdown Joe Ferraro gets a tour of Tristar Gym and dorms from MMA athlete Kajan Johnson.
Previous Post Next Post